idreysi-EN      ardeysi-EN      EEL-EN      apoxeteysi-EN

Πολιτική Ποιότητας
There are no translations available.

Πολιτική Ποιότητας – Περιβαλλοντική Πολιτική – Πολιτική για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

Η Εταιρία ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τους εξής τομείς:

 •  Σχεδιασμός, κατασκευή (περιλαμβανόμενης των οικοδομικών εργασιών), συναρμολόγηση, εγκατάσταση, διαχείριση, συντήρηση, επισκευή, προμήθεια, λειτουργία και επιτήρηση λειτουργίας Αντλιοστασίων και Δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης λυμάτων με βαρύτητα & εν κενώ και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας νερού, λυμάτων & βοθρολυμάτων, ιλύος, καθώς και ηλεκτρονικών ασυρμάτων ή ενσυρμάτων δικτύων αυτοματισμού (εποπτείας, ελέγχου, ρυθμίσεων) αντλιοστασίων εγκαταστάσεων και μονάδων επεξεργασίας νερού, λυμάτων, βοθρολυμάτων, ιλύος.
 •  Σχεδιασμός, κατασκευή, συναρμολόγηση, εγκατάσταση, διαχείριση, συντήρηση, επισκευή, προμήθεια και εμπορία εξοπλισμού (Η/Μ εξοπλισμού, μηχανημάτων, υλικών, μεταλλικών κατασκευών, προκατασκευασμένων οικίσκων, εξοπλισμού ανύψωσης, ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης, μέσης τάσης & αυτοματισμών με PLC/SCADA, πλυντηρίδων απόσμησης και βιοφίλτρων), για τις παραπάνω εγκαταστάσεις.

Η Εταιρία έχοντας ως στόχο τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, τόσο προς τους πελάτες της όσο και προς τους συνεργάτες της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, δεσμεύεται για την εφαρμογή των Διαχειριστικών Συστημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 σε συμφωνία με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομικές απαιτήσεις και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της καθώς και άλλων διατάξεων που ενυπογράφως έχουν γίνει αποδεκτές από την Ανώτατη Διοίκηση.

Η Πολιτική της Εταιρίας έχει πρωτίστως ως αποστολή την υποστήριξη και προώθηση της Εταιρίας, κατά τρόπο διαρκή και αποτελεσματικό, στη προσπάθεια που καταβάλλει για να αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο, άμεσα ή έμμεσα, η υγεία του ανθρώπου και ότι δεν χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον. Παράλληλα, καθιερώνεται ως βασική αρχή η επαγγελματική δεοντολογία στις σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες, η διαρκής ποιοτική βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και των διαδικασιών, καθώς επίσης και η διαρκή βελτίωση των Διαχειριστικών Συστημάτων. Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η Εταιρία:

 •   εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στην τρέχουσα στάθμη της Επιστήμης και Τεχνικής καθώς και στις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας,
 •   ενσωματώνει στις αρχές λειτουργίας της, τη τήρηση της νομιμότητας και τη κοινωνική ευθύνη,
 •   λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων και την τήρηση του απορρήτου της επεξεργασίας αυτών,
 •   προβαίνει σε αντικειμενική και κοινωνικά υπεύθυνη διαφήμιση των προϊόντων/υπηρεσιών της,
 •   χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό, σε όλους τους τομείς της,
 •   παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας,
 •   θέτει σε πρώτο πλάνο όλων των δραστηριοτήτων της την πρόληψη περιβαλλοντικού ατυχήματος, εργατικού ατυχήματος & επαγγελματικών ασθενειών,
 •   καθιερώνει και εφαρμόζει κατάλληλα περιβαλλοντικά προγράμματα και προγράμματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία,
 •   καθιερώνει και θέτει σε προσομοίωση επαρκή σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Παράλληλα, η Εταιρεία καθιερώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στόχων, φροντίζει για την αποτελεσματική παρακολούθησή τους και εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την επίτευξή τους. Οι στόχοι αυτοί αφορούν:

 •   τη συνεχή βελτίωση υποδομών εφαρμόζοντας τεχνολογία αντιρρύπανσης με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών
 •   τη συνεχή αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού της με προσλήψεις ειδικευμένου προσωπικού,
 •   την αποφυγή της παραγωγής αποβλήτων, ή όπου είναι αδύνατο, την αξιοποίησή τους, ή όπου δεν είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, τη διάθεσή τους με τρόπο ώστε να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον,
 •   τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων ή άλλων τρίτων κατά την εργασία,
 •   την καταγραφή και αξιολόγηση οποιουδήποτε παραπόνου ή παρατηρήσεως που μπορεί να εκφραστεί από πελάτη ή άλλον τρίτο, με σκοπό την τάχυστη επέμβαση για βελτίωση,
 •  την καταγραφή και αξιολόγηση οποιασδήποτε μη συμμορφώσεως που μπορεί να ανακαληφθεί από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο, με σκοπό την τάχυστη επέμβαση για βελτίωση.

Η απόφαση αυτή, της εγκατάστασης και εφαρμογής των Διαχειριστικών Συστημάτων, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της βαρύτητας που δίδει η Εταιρία στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων που εξασφαλίζουν τον ποιοτικά και περιβαλλοντικά αποδεκτό και εργασιακά ασφαλή, τρόπο λειτουργίας και ελέγχου των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Τα πρότυπα διαχείρισης που έχουν αναπτυχθεί, αποτελούν ένα συνδυασμένο σύστημα με απώτερο στόχο τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεων της Εταιρίας και του προσωπικού της. Αυτό ακριβώς αποτελεί επιπρόσθετο εχέγγυο του κύρους και της αξιοπιστίας της Εταιρίας, προς όλους τους συνεργάτες της, ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της για αποτελεσματικές υπηρεσίες και παράλληλα ανταποκρίνεται στα πρότυπα και τις προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Εταιρία δεσμεύεται για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, εξασφαλίζοντας ότι είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και ότι εφαρμόζεται από όλους τους εργαζομένους αλλά και τους Υπευθύνους Διευθύνσεων, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της.

Αρμόδιος για την υλοποίηση και τήρηση των ανωτέρω ορίζεται ο Υπεύθυνος Συστημάτων της ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.

Για την ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.

Πολυζώης Νικόλαος

Δ/νων Σύμβουλος

01/03/2019